Training of accrediators

THÔNG BÁO MỞ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO KIỂM ĐỊNH VIÊN

Khóa Thông báo mở lớp Ngày tháng Thời gian đào tạo Tải thông báo
1 4948/TB-ĐBCL 31/12/2013 03/03-15/04/2014 Tại đây
2 1015/ĐHQGHN-KĐCL 31/3/2014 07/04-08/05/2014 Tại đây
3 19/KĐCL 16/04/2014 26/04-16/05/2014 Tại đây
4 24/KĐCL 24/05/2014 02/06-25/06/2014 Tại đây
5 37/KĐCL 04/09/2014 30/09-20/10/2014 Tại đây
6 49/KĐCL 14/11/2014 08/12-31/12/2014 Tại đây
7 03/KĐCL 13/01/2015 19/01-08/02/2015 Tại đây
8 33/KĐCL 24/03/2015 09/04-04/05/2015 Tại đây
9 68/KĐCL 31/08/2015 06/09-30/09/2015 Tại đây
10 101/KĐCL 07/12/2015 14/01-16/02/2016 Tại đây
11 56/KĐCL 21/04/2016 07/05-03/06/2016 Tại đây
12 63/KĐCL 28/04/2016 04/06-30/06/2016 Tại đây
13 75/KĐCL 20/06/2016 01/07-04/08/2016 Tại đây