Chương trình Đào tạo

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

STT Tên Chương trình đào tạo Kết quả đánh giá chất lượng Giấy chứng nhận Thời hạn nộp BC giữa kỳ Tình trạng nộp BC giữa kỳ
1 CTĐT Ngành Khai thác vận tải, Trường ĐH Giao thông Vận tải 09/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 23/09/2019  
2 CTĐT Ngành Kinh tế vận tải Trường ĐH Giao thông Vận tải 10/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 23/09/2019  
3 CTĐT Ngành Kinh tế xây dựng Trường ĐH Giao thông Vận tải 11/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 23/09/2019  
4 CTĐT Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Trường ĐH Giao thông Vận tải 12/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 23/09/2019  
5 CTTT ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông) Trường ĐH Giao thông Vận tải 13/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 23/09/2019  
6 CTĐT Cử nhân ngành Giáo dục tiểu học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 02/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 04/10/2021  
7 CTĐT Cử nhân Sư phạm Hóa học chất lượng cao, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 03/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 04/10/2021  
8 CTĐT Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Vinh 04/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 04/10/2021  
9 CTĐT Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Vinh 05/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 04/10/2021  
10 CTĐT Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng, Trường ĐH Vinh 06/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 04/10/2021