Giới thiệu chung

Description: Thu - CEA TV trang.jpgTrung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-Center for Education Accreditation) là tổ chức KĐCLGD đầu tiên được thành lập tại Việt Nam theo Quyết định số 3568/QĐ-BGDĐT ngày 05/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sứ mạng

Là tổ chức thực hiện các dịch vụ công về KĐCLGD, tư vấn, giám sát việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục theo các chuẩn mực của quốc gia, của khu vực và quốc tế.

Tầm nhìn

Trở thành trung tâm đánh giá chất lượng có uy tín trong khu vực, đạt tiêu chuẩn của tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục quốc tế.

Khẩu hiệu hành động

Chuyên nghiệp - Chính xác - Tin cậy.

Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức các hoạt động đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng và trung cấp sư phạm, các chương trình đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân; Tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế theo quy định của Nhà nước.

Tư vấn cho các cơ sở giáo dục thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục sau khi được KĐCLGD; Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về KĐCLGD.

Kết quả hoạt động

Trung tâm có cơ cấu tổ chức toàn diện, bao gồm: Tổ chức Đảng; Ban Giám đốc; Các tổ chức đoàn thể; Hội đồng KĐCLGD; Các phòng chức năng và chuyên môn. Trung tâm có Đội ngũ Cố vấn, Chuyên gia, Kiểm định viên, Đánh giá viên là các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo và KĐCLGD. Trung tâm có đầy đủ hệ thống các văn bản quản lý, điều hành của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ ngành có liên quan và văn bản quản lý nội bộ.

Tính đến tháng 8/2018, Trung tâm đã tổ chức đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận chất lượng cho 52 cơ sở giáo dục đại học (chiếm 42,63% trong tổng số cơ sở giáo dục đại học đã được kiểm định trong cả nước), 02 trường cao đẳng sư phạm và và 07 chương trình đào tạo trình độ đại học. Trung tâm hiện đang tiếp tục triển khai KĐCLGD cho 21 cơ sở giáo dục và 41 chương trình đào tạo.

Trung tâm tích cực triển khai các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và kiểm định viên. Trung tâm là thành viên liên kết của Mạng lưới đảm bảo chất lượng ASEAN (AQAN), đã tích cực tham gia xây dựng khung trình độ ASEAN (AQRF), khung đảm bảo chất lượng của ASEAN (AQAF),… và đóng góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống văn bản quản lý về KĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm đã triển khai các hoạt động nghiên cứu, tư vấn về đảm bảo và KĐCLGD, tổ chức các Hội thảo trong lĩnh vực đảm bảo và KĐCLGD và đã có một số công bố khoa học trong nước và quốc tế trong lĩnh vực này.

Trung tâm được ĐHQGHN giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo Kiểm định viên KĐCLGD, đã tổ chức 23 khóa đào tạo kiểm định viên KĐCLGD với tổng số người tham gia là 932 học viên, trong đó, 764 người đã được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo kiểm định viên KĐCLGD và 256 người được cấp thẻ kiểm định viên KĐCLGD. Trung tâm đã thiết lập được mạng lưới các chuyên gia đánh giá có năng lực, trình độ cao thuộc đầy đủ các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội được phân chia theo các lĩnh vực chuyên môn Giáo dục, Luật, Kinh tế, Y tế, Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao,…