Hợp tác quốc tế

Cơ quan công nhận văn bằng các chương trình về Kỹ thuật, Tin học, Khoa học tự nhiên và Toán học (ASIIN), Đức;
Cơ quan Văn bằng Malaysia (MQA)
Văn phòng Đánh giá chất lượng và tiêu chuẩn giáo dục quốc gia (ONESQA) (Thailand)
Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường Đại học ASEAN (AUN-QA);
Mạng lưới Đảm bảo chất lượng ASEAN (AQAN);
Mạng lưới Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương (APQN)
Mạng lưới quốc tế các tổ chức Đảm bảo chất lượng GDĐH (INQAAHE)
Cơ quan quốc gia về văn bằng và đánh giá trường đại học của Nhật Bản (NIAD-QE)
Đại học Arisona
Cơ quan Tiêu chuẩn và Chất lượng Australia (TEQSA)