Hợp tác trong nước

 

- Đại học Thái Nguyên

- Đại học Đà Nẵng

- Đại học Huế