Sứ mạng - Tầm nhìn - Khẩu hiệu hành động

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU - Center for Education Accreditation) là tổ chức KĐCLGD đầu tiên được thành lập tại Việt Nam theo Quyết định số 3568/QĐ-BGDĐT ngày 05/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sứ mạng

Là tổ chức thực hiện các dịch vụ công về KĐCLGD, tư vấn, giám sát việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục theo các chuẩn mực của quốc gia, của khu vực và quốc tế.

Tầm nhìn

Trở thành trung tâm đánh giá chất lượng có uy tín trong khu vực, đạt tiêu chuẩn của tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục quốc tế.

Khẩu hiệu hành động

Chuyên nghiệp - Chính xác - Tin cậy.

Chức năng, nhiệm vụ

Tổ chức các hoạt động đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng và trung cấp sư phạm, các chương trình đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân; Tổ chức hoặc tham gia tổ chức các hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục trong nước và quốc tế theo quy định của Nhà nước.

Tư vấn cho các cơ sở giáo dục thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục sau khi được KĐCLGD; Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về KĐCLGD.