Thông báo tổ chức Hội thảo tập huấn 2: “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Theo quy định của Luật Giáo dục đại học, kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục (CSGD) đại học và chương trình đào tạo (CTĐT). Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế cũng đã xác định “... Định kỳ kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục, đào tạo và các chương trình đào tạo; công khai kết quả kiểm định…”. Và theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), trong số các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2019 có nhiệm vụ “Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học, kiểm định chương trình đào tạo; song hành cùng xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường và hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) là Trung tâm KĐCLGD đầu tiên ở Việt Nam được Bộ GDĐT thành lập và triển khai các hoạt động từ năm 2013. Thực hiện các chủ trương, định hướng và các nhiệm vụ nêu trên; để góp phần nâng cao chất lượng, uy tín quốc tế của các CSGD đại học Việt Nam; trên cơ sở đúc kết các kết quả nghiên cứu, các hoạt động thực tiễn và tham khảo, đối sánh các thực hành tốt trong nước và quốc tế; kế thừa kết quả thành công của Hội thảo tập huấn 1 được tổ chức từ ngày 06-08/12/2018 tại Hà Nội, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN phối hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý, đảm bảo và KĐCLGD tổ chức Hội thảo tập huấn 2: “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

1. Mục tiêu của Hội thảo tập huấn

Hội thảo tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản trị đại học tiếp cận phương thức quản trị đại học tiên tiến, hỗ trợ các CSGD đại học triển khai các hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài và cải tiến chất lượng sau đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học để đáp ứng các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD đại học ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Kết thúc Hội thảo tập huấn, các đại biểu có thể:

i) Có hiểu biết cơ bản về quản trị đại học, sử dụng các công cụ quản trị đại học trong quản trị chiến lược, quản trị chức năng và quản trị mục tiêu của CSGD đại học;

ii) Có hiểu biết cơ bản về ĐBCL bên trong (IQA) và bên ngoài (EQA), mô hình ĐBCL cho CSGD đại học Việt Nam hội nhập khu vực, quốc tế; quan điểm chất lượng và phương pháp tiếp cận bộ tiêu chuẩn, quy trình đánh giá CSGD và CTĐT của Bộ GDĐT;

iii) Có hiểu biết cơ bản về đối sánh, xếp hạng đại học và sử dụng các chỉ số đối sánh, xếp hạng đại học để xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch nhiệm vụ và thiết lập các KPIs cho hoạt động của CSGD đại học; có hiểu biết cơ bản về tiêu chí đại học 4.0;

iv) Có hiểu biết và kỹ năng xây dựng, phát triển hệ thống ĐBCL bên trong; có kỹ năng thiết lập hệ thống thông tin ĐBCL bên trong của CSGD đại học;

v) Có hiểu biết và kỹ năng cơ bản xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển CTĐT theo mô hình giáo dục theo chuẩn đầu ra (OBE), tiếp cận theo CDIO và Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

vi) Có hiểu biết và kỹ năng lập kế hoạch cho lộ trình cải tiến chất lượng CSGD đại học, CTĐT sau đánh giá;

vii) Có hiểu biết cơ bản về các vấn đề xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong CSGD đại học.

2. Thời gian tổ chức: 02 ngày (ngày 22-23 tháng 3 năm 2019).

3. Địa điểm: Hội thảo được tổ chức tại Sen Grand & Spa Hotel (Khách sạn Sen 3) số 20 ngõ 118 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội (website Khách sạn: www.senhotelsgroup.com).

4. Đối tượng tham dự

- Các cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường, cấp Khoa, cấp Phòng và tương đương của các cơ sở giáo dục;

- Các chuyên gia giáo dục, cán bộ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng, giảng viên của các cơ sở giáo dục.

Các đại biểu tham gia Hội thảo tập huấn được cấp Giấy chứng nhận.

5. Chuyên gia tập huấn

Là các chuyên gia hàng đầu về quản trị đại học, đảm bảo và KĐCLGD ở Việt Nam, có kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm thực tiễn đánh giá CSGD đại học và CTĐT ở Việt Nam, khu vực và quốc tế (Xem giới thiệu chuyên gia tại địa chỉ http://www.cea.vnu.edu.vn/vi/content/thong-bao-chuc-hoi-thao-tap-huan-2-nang-cao-nang-luc-quan-tri-dai-hoc-dap-ung-cac-yeu-cau).

6. Kính phí: (bao gồm tài liệu, giải khát giữa giờ, giấy chứng nhận, hậu cần, v.v.)

- Đối với các đại biểu thuộc các đơn vị là đối tác của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN (các CSGD đã đăng ký KĐCL với Trung tâm) cộng tác viên của Trung tâm: 1.500.000 đồng/đại biểu.

- Đối với các đại biểu khác: 2.500.000 đồng/đại biểu.

- Đại biểu tham dự đóng phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản:

      + Số tài khoản: 2601.0000.586.888.

      + Tên tài khoản: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

      + Tên ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội.

7. Đăng ký tham dự

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham dự đăng ký tại đây:

ĐĂNG KÝ HỘI THẢO TẠI ĐÂY

Thời hạn đăng ký chậm nhất là: 15/3/2019

(Để đảm bảo các mục tiêu của Hội thảo, Ban Tổ chức xin phép sẽ đóng cổng đăng ký tham dự Hội thảo khi có đủ số đại biểu đăng ký)

8. Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN. Điện thoại: 024.37.954.666

hoặc Ông Trần Hữu Lượng, Trưởng phòng Hợp tác - Phát triển, ĐTDĐ: 0914.880.505, email: thluong@vnu.edu.vnluongkcongnghe@gmail.com

9. Thông tin về diễn giả

STT Họ và tên Thông tin diễn giả
1. GS.TS. Mai Trọng Nhuận

- Nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); là người chỉ đạo xây dựng, phát triển hệ thống ĐBCL của ĐHQGHN - đơn vị tiên phong đầu tiên trong hệ thống GDĐH Việt Nam tiếp cận về ĐBCLGD (từ năm 1995); điều hành Hội đồng ĐBCL của ĐHQGHN thẩm định các kết quả đánh giá chất lượng các trường ĐH thành viên, các CTĐT của ĐHQGHN theo bộ tiêu chuẩn ban hành; chỉ đạo điều phối các hoạt động ĐBCL, KĐCL theo chuẩn khu vực (AUN-QA), tiếp cận theo chuẩn quốc tế (NEASC);

- Hiện nay là Chủ tịch Hội đồng ĐBCL của ĐHQGHN; chỉ đạo các hoạt động của Hội đồng ĐBCL, đề xuất các chính sách, tham mưu tư vấn cho lãnh đạo ĐHQGHN ban hành và triển khai các chiến lược phát triển, các kế hoạch và hoạt động ĐBCL trong ĐHQGHN;

- Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị đại học; tham gia chỉ đạo (Trưởng đoàn) nhiều Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài trường ĐH do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức.

2.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

- Là Phó Giám đốc ĐHQGHN; là người trực tiếp chỉ đạo các hoạt động ĐBCL, KĐCLGD, so chuẩn đối sánh và xếp hạng đại học của ĐHQGHN;

- Là Phó Chủ tịch Hội đồng ĐBCL của ĐHQGHN; tham gia chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hội đồng, đề xuất các chính sách, tham mưu tư vấn cho lãnh đạo ĐHQGHN ban hành và triển khai các chiến lược phát triển, các kế hoạch và hoạt động ĐBCL, xếp hạng đại học trong ĐHQGHN; thẩm định các kết quả đánh giá chất lượng các trường ĐH thành viên, các CTĐT của ĐHQGHN theo bộ tiêu chuẩn ban hành; chỉ đạo điều phối các hoạt động ĐBCL, KĐCL theo chuẩn khu vực (AUN-QA), tiếp cận theo chuẩn quốc tế (NEASC);

- Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị đại học, so chuẩn đối sánh quốc tế, xếp hạng đại học; tham gia một số đoàn chuyên gia đánh ngoài cơ sở giáo dục đại học do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức.

3.

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

- Là Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN; Nguyên là Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN và Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN; - viện nghiên cứu tiên phong và đào tạo tiên phong, chuyên sâu (thạc sĩ và tiến sĩ) về đo lường và đánh giá trong giáo dục, quản trị đại học, đối sánh và xếp hạng đại học, ĐBCL từ năm 1995.  Viện cũng là đơn vị thường trực của Hội đồng ĐBCL của ĐHQGHN, là đơn vị tham mưu tư vấn cho lãnh đạo ĐHQGHN ban hành và triển khai các chiến lược phát triển, các kế hoạch và hoạt động ĐBCL trong ĐHQGHN; xây dựng các quy định, hướng dẫn; điều phối các hoạt động ĐBCL, KĐCL trong ĐHQGHN theo bộ tiêu chuẩn của ĐHQGHN, của Bộ GDĐT và của AUN-QA, tiếp cận theo chuẩn quốc tế (NEASC);

- Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị đại học, đo lường và đánh giá,  ĐBCL, KĐCLGD; đã tham gia chỉ đạo các hoạt động KĐCL của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, trực tiếp làm Trưởng đoàn nhiều đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cơ sở giáo dục ĐH, CTĐT do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức.

4. GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

- Là Trưởng Ban đào tạo ĐHQGHN, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN; trực tiếp chỉ đạo, điều phối các hoạt động xây dựng quy hoạch phát triển ngành/chuyên ngành ở ĐHQGHN, xây dựng chuẩn đầu ra, phát triển các CTĐT của ĐHQGHN;

- Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và có những nghiên cứu chuyên sâu về quản trị đại học, tự chủ đại học, phát triển CTĐT.

5. TS. Tạ Thị Thu Hiền

- Nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu Đảm bảo chất lượng giáo dục, Viện ĐBCLGD-ĐHQGHN, viện nghiên cứu và đào tạo tiên phong, chuyên sâu (thạc sĩ và tiến sĩ) về đo lường đánh giá giáo dục ở Việt Nam; hiện nay là Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, đã trực tiếp chỉ đạo các hoạt động đánh giá và thẩm định, công nhận đạt chuẩn chất lượng cho 52 cơ sở giáo dục đại học và 5 CTĐT do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá;

- Là tiến sĩ chuyên ngành về đo lường và đánh giá trong giáo dục; có các chứng chỉ về đảm bảo và KĐCLGD trong nước và quốc tế; đã tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu, dự án trong lĩnh vực khảo thí, đảm bảo chất lượng, KĐCLGD, đánh giá năng lực người học,…;

- Là người tham gia biên soạn các hướng dẫn tự đánh giá, đánh giá ngoài, hướng dẫn sử dụng tiêu chí, tiêu chuẩn của các bộ tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành;

- Đã có kinh nghiệm tham gia xây dựng, thiết kế, đánh giá CTĐT; tham gia các hoạt động NCKH và đã có các công bố trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực đảm bảo và KĐCLGD.

6.

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

- Nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu Kiểm tra và đánh giá, Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học, Viện ĐBCLGDĐHQGHN, viện nghiên cứu và đào tạo tiên phong, chuyên sâu (thạc sĩ và tiến sĩ) về đo lường đánh giá giáo dục ở Việt Nam; hiện nay là Thư ký Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, đã tham gia Hội đồng KĐCLGD để thẩm định chất lượng cho 52 cơ sở giáo dục đại học và 5 CTĐT do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá;

- Có nhiều chứng chỉ về KĐCLGD trong nước và quốc tế; là giảng viên của 21 khóa đào tạo kiểm định viên KĐCLGD của ĐHQGHN; tham gia làm thư ký của 35 đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học và 7 đoàn chuyên gia đánh giá ngoài CTĐT;

- Là người tham gia trực tiếp biên dịch sách Hướng dẫn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục ĐH của Mạng lưới ĐBCL ASEAN; biên soạn các hướng dẫn tự đánh giá, đánh giá ngoài, hướng dẫn sử dụng tiêu chí, tiêu chuẩn của các bộ tiêu chuẩn do Bộ GD&ĐT ban hành.

- Đã có kinh nghiệm tham gia giảng dạy, thiết kế, đánh giá và phát triển CTĐT; tham gia các hoạt động NCKH và đã có các công bố trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực đảm bảo và KĐCLGD.

7.

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn

- Là Trưởng phòng KTĐBCL của Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng; đã trực tiếp điều phối các hoạt động ĐBCL bên trong của Nhà trường; tổ chức KĐCLGD Trường theo tiêu chuẩn của Bộ GDĐT và của HCERES, 09 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của AUN-QA;

- Có nhiều kinh nghiệm trong triển khai đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra OBE; phát triển chương trình đào tạo tích hợp theo nguyên lý CDIO, thiết kê khung chương trình dạy học theo tiêu chuẩn ABET, giảng dạy, học tập và đánh giá qua các dự án liên môn PBL.

- Có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động ĐBCL và KĐCLGD; là đánh giá viên của AUNQA, đã tham gia các đoàn đánh giá ngoài chương trình đào tạo của AUN-QA tại các nước ASEAN; tham gia nhiều đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức.

8. PGS.TS. Lê Đức Ngọc

-  Nguyên là Phó Trưởng Ban đào tạo ĐHQGHN, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo và Nghiên cứu phát triển giáo dục, ĐHQGHN (nay là Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục); trong thời gian giữ chức vụ đã trực tiếp chỉ đạo, điều phối các hoạt động xây dựng và phát triển các ngành/chuyên ngành đào tạo, giám sát việc triển khai các hoạt động đào tạo ở ĐHQGHN; các hoạt động thiết lập và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, đánh giá chất lượng nội bộ bên trong ĐHQGHN.

- Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm và có những nghiên cứu chuyên sâu về xây dựng và phát triển CTĐT, xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng và văn hóa chất lượng của cơ sở giáo dục đại học; đã tham gia tư vấn cho hoạt động tự đánh giá cấp cơ sở và CTĐT cho một số cơ sở giáo dục đại học.

10. Chương trình chi tiết

Nội dung

Mô-đun 1: Quản trị chất lượng giáo dục và mô hình đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hội nhập khu vực, quốc tế

-  Quản trị chất lượng giáo dục: ĐBCL bên trong (IQA) và ĐBCL bên ngoài (EQA)

-  Mô hình đảm bảo chất lượng CSGD đại học theo Khung Thực hiện Xuất sắc Baldrige (Baldrige Performance Excellence Framework) và của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Asean (Asean University Netwwork – Quality Assurance).

Mô-đun 2: Quan điểm chất lượng và phương pháp tiếp cận bộ tiêu chuẩn, quy trình đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo của Bộ GDĐT

-  Quan điểm chất lượng, phương pháp tiếp cận bộ tiêu chuẩn, quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài CSGD đại học theo tiêu chuẩn đánh giá của Bộ GDĐT tiếp cận theo AUN-QA (Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017)

- Quan điểm chất lượng, phương pháp tiếp cận bộ tiêu chuẩn, quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài CTĐT theo tiêu chuẩn đánh giá của Bộ GDĐT tiếp cận theo AUN-QA (Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 04/03/2016).

Mô-đun 3: Quản trị đại học hiệu quả cho các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

- Quản trị đại học: Bản chất và các công cụ

- Hệ thống quản trị đại học hiệu quả đối với CSGD đại học

- Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Trường trong CSGD đại học

- Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi của CSGD đại học.

- Thực hành phân tích Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của một số CSGD đại học

Mô-đun 4: Quản trị chiến lược và chính sách trong phát triển cơ sở giáo dục đại học

- Quản trị chiến lược và xây dựng chính sách đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng trong phát triển CSGD đại học

- Các khái niệm cơ bản về so chuẩn đối sánh, xếp hạng đại học; sử dụng kết quả so chuẩn đối sánh, xếp hạng đại học trong xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch nhiệm vụ; trong xây dựng các chỉ số thực hiện cốt lõi (KPIs) cho các lĩnh vực hoạt động của CSGD đại học (phát triển đội ngũ, đào tạo, KHCN, hợp tác quốc tế,…)

- Đại học 4.0: Đặc trưng và tiêu chí đánh giá.

Thực hành phân tích các tiêu chí, chỉ số thực hiện cốt lõi của một số lĩnh vực hoạt động của CSGD đại học

Mô-đun 5: Xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình dạy học tiếp cận mô hình đào tạo theo chuẩn đầu ra (Outcomes-Based Education)

- Các đặc trưng của mô hình đào tạo theo chuẩn đầu ra (Outcomes-Based Education), khung năng lực người học theo Khung trình độ quốc gia và quy trình CDIO

- Tiếp cận mô hình đào tạo theo chuẩn đầu ra, Khung trình độ quốc gia Việt Nam và quy trình CDIO trong xây dựng chuẩn đầu ra của CTĐT  và trong phát triển chương trình dạy học.

- Thực hành phân tích chuẩn đầu ra của một số CTĐT

Mô-đun 6: Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và các hoạt động triển khai để cải tiến liên tục chất lượng cơ sở giáo dục đại học

- Xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong và các hoạt động triển khai để cải tiến liên tục chất lượng CSGD đại học

- Xây dựng hệ thống thông tin ĐBCL bên trong CSGD đại học theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GDĐT.

- Thực hành tự đánh giá một số tiêu chí về hệ thống ĐBCL bên trong CSGD đại học

Mô-đun 7: Đổi mới trong đào tạo đại học thích ứng với thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Mô-đun 8: Thiết lập kế hoạch và lộ trình cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo sau tự đánh giá và đánh giá ngoài

- Thực trạng từ kết quả KĐCLGD các CSGD đại học và CTĐT; lập kế hoạch và lộ trình cải tiến chất lượng CSGD đại học và CTĐT sau đánh giá

- Xây dựng hệ thống thông tin về kết quả đầu ra các hoạt động của CSGD về đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng, tài chính và thị trường giáo dục đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD đại học.

Mô-đun 9: Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học

-  Các khái niệm cơ bản về văn hóa chất lượng; vai trò, vị trí của văn hóa chất lượng trong cải tiến, nâng cao chất lượng CSGD đại học

-  Những khó khăn, thách thức khi xây dựng, phát triển văn hóa chất lượng và các giải pháp cần thực hiện đối với CSGD đại học.

Bế mạc, trao Chứng nhận

 

 

Tệp tin đính kèm: